• Koncepcja pracy

Misja Przedszkola

„WYCHOWANIE TO DZIEŁO MIŁOŚCI” /bł. Marcelina Darowska/ - Misją przedszkola jest stworzenie środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie mogło rozwijać się wszechstronnie i harmonijnie /duchowo, emocjonalnie, intelektualnie i fizycznie/.

Wizja Przedszkola

1. Przedszkole jest placówką katolicką, która przyjmuje za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

2. Oparte jest na systemie wychowawczym bł. Marceliny Darowskiej, który wyznaczają cztery zasady:

  1) „Bóg wszystkim, przez wszystko do Boga”

  2) „Bóg nas stworzył Polakami”

  3) „Wierność obowiązkom swoim”

  4) „Nauczyć dzieci myśleć”

3. Za nadrzędne uznaje:

- uczenie dziecka odróżniania dobra od zła

- patrzenie na dziecko jako na odrębny, ważny podmiot wychowania, wymagający właściwego sobie postępowania czyli indywidualnego podejścia

- tworzenie klimatu rodzinnego, w którym dziecko będzie się czuć dobrze i bezpiecznie

- budowania atmosfery zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych

- szanowanie godności każdego człowieka

- wychowywanie do wartości i piękna stworzonego świata

- dostrzeganie konieczności współpracy rodziców z przedszkolem w procesie wychowania

- budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie kompetencji społecznych,

- rozwijanie u dzieci poczucie własnej wartości, wiarę we własne możliwości i szacunek dla innych

- wychowywanie mające na celu doprowadzanie dziecka do samowychowania

- przygotowanie Absolwenta, który będzie posiadał ukształtowany system wartości, odpowiedni do swojego rozwoju, a także będzie dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole

Kompetencje nauczycieli

- wysokie kwalifikacja zawodowe
- świadomość koncepcji pracy przedszkola
- umiejętność dzielenia się ze sobą doświadczeniem zawodowym
- umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność
- poczucie odpowiedzialności za wychowanków
- umiejętność indywidualnego podejścia do dziecka

Prawa dziecka

Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:

- właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńczego, dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z: o zasadami pracy z małym dzieckiem o potrzebami i możliwościami rozwojowymi

- zabawy i działania w bezpiecznych warunkach

- wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności

- możliwości i potrzeby twórczej aktywności

- codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby

- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej

- szacunku, życzliwego, podmiotowego traktowania i rozwoju życia duchowego

- stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola

- zabawy, współdziałania z innymi

- wypoczynku, jeśli jest zmęczone

- poszanowania jego tożsamości, godności, akceptacji jego osoby

- nagradzania wysiłku i osiągnięć

- znajomości swoich praw i obowiązków.

Obowiązki dziecka

Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
 

- stosowania się do przyjętych umów, obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielem

- bezwzględnego poszanowania nietykalności i godności osobistej innych dzieci

- szanowania wszystkich pracowników przedszkola

- słuchania poleceń wychowawców.

Systemy jakimi kieruje się Przedszkole

1. System motywowania dzieci

- ukazywanie dziecku jego mocnych stron, stosowanie pochwał

- praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków

- pokazywanie, że dziecko potrafi więcej niż myśli

- dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć

- powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.

 

2. System nagradzania dzieci

- pochwała w obecności innych dzieci

- pochwała w obecności rodzica

- pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki

- uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć

- nagradzanie drobnym upominkiem.

 

3. System konsekwencji

- rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu

- omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka

- odsunięcie od zabawy.

 

4. System diagnozowania osiągnięć dzieci

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, dokumentowanie wyników obserwacji, /zeszyty obserwacji/

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

- badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywające się na podstawie:

* prezentacji dokonań dzieci (występów, wystaw),

* teczek prac, kart pracy i innych dokumentów,

* arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

* materiałów reportażowych (zdjęć, filmów itp.),

*  rozmów.

Baza Przedszkola

Przed południem rozpoczynamy obiad, po którym młodsze dzieci udają się na odpoczynek. W tym czasie starsze przedszkolaki wychodzą na plac zabaw, wykonują różnego rodzaju ćwiczenia edukacyjne, bawią się, grają oraz konstruują z klocków.

- dostęp do kaplicy

- strona internetowa przedszkola

- spacer wirtualny po przedszkolu

- przestrzenne sale z łazienkami, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki

- duży zestaw pomocy dydaktycznych

* dodatkowe sale przystosowane do zajęć dydaktycznych

* sala gimnastyczna wyposażona w drabinki i inny sprzęt do zajęć gimnastycznych

- pianino w trzech salach dodatkowych /muzycznej, słonecznej, gimnastycznej /

- biblioteka

- dwa place zabaw

- boisko do gry w piłkę nożną oraz innych zajęć ruchowych

- szatnia z wydzielonymi boksami dla poszczególnych grup

- winda

- własna kuchnia

- bliskość Lasu Kabackiego /ok. 300m/

Zajęcia dodatkowe

- dla trzylatków:

* język angielski

* gimnastyka korekcyjna

* rytmika

* zabawy z tańcem

* zajęcia umuzykalniające
 

- dla czterolatków /oprócz wyżej wymienionych/:

* impresje plastyczne

* język angielski


- dla pięciolatków i sześciolatków /oprócz w/w /

* piłka nożna dla chłopców

* taniec klasyczny dla dziewczynek


- inne:

* logopedia /dla potrzebujących/

* zajęcia z panią psycholog


Z wymienionych zajęć rodzice opłacają dodatkowo: piłkę nożną, balet, logopedię. Pozostałe są prowadzone w cenie opłat za przedszkole.


- inne propozycje dla dzieci:

* wycieczki edukacyjne

* zajęcia z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola /prowadzone m.in. przez rodziców, teatrzyki, zajęcia umuzykalniające, zajęcia religijne/

* występy przygotowywane przez dzieci z różnych okazji

* projekty przygotowywane przez poszczególne grupy

* bale jesienne i karnawałowe

* koncerty, teatrzyki, zajęcia bębniarskie

* „zielone przedszkola”

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

- o postępach edukacyjnych swoich dzieci rodzice dowiadują się poprzez indywidualne rozmowy podejmowane z inicjatywy nauczyciela lub rodzica

- opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka. którą nauczyciel może napisać na życzenie rodzica

- informację o stanie rozwoju dziecka- dwa razy w roku , po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej

- przy odbiorze dziecka z przedszkola /krótka, bieżąca informacja/ - zapraszanie rodziców na konkursy, występy okolicznościowe - wręczenie dyplomu osiągnięcia dziecka w przedszkolu i poza nim /konkursy, występy/

W czasie Adwentu przedszkolaki uczestniczą w Roratach, wykonują ozdoby na choinkę, uczą się kolęd i przygotowują Jasełka. Podobnie w Wielkim Poście zapoznają się z tradycjami związanymi z tym okresem liturgicznym oraz biorą udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.Atrakcję dla najmłodszych stanowią koncerty muzyczne, a także teatrzyki i występy, przygotowane przez rówieśników z innych grup, rodziców, pracowników przedszkola i wykwalifikowanych artystów.

Formy współpracy z rodzicami

- zebrania z rodzicami

- udział we wspólnych Mszach Św., rekolekcjach

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci -

konsultacje indywidualne

- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac, biblioteczka pedagogiczno - psychologiczna)

- organizacja warsztatów, wykładów, spotkań formacyjnych

- przygotowywanie uroczystości, występów czy inscenizacji.

- włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych /przygotowywanie kiermaszów, Pikniku, przedstawienia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zapraszanie dzieci do zakładów pracy/

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola, włączanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywanie występów, strojów, obejmowanie funkcji liturgicznych w czasie Mszy Św.

- pomoc dla rodzin potrzebujących /zbiórki w czasie Wielkiego Postu, Adwentu/ - wystawianie różnych czasopism w holu przedszkola

- umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola

Wspólpraca z innymi przedszkolami

- zapraszanie nauczycieli na szkolenia, warsztaty, wymiana doświadczeń

Absolwent naszego Przedszkola powinien:

Przedszkole współpracuje z:

- Urzędem Miasta /konkursy, zapraszanie przedstawicieli władz na różne uroczystości, Piknik Rodzinny/

- Strażą Pożarną /zajęcia/

- Biblioteką Miejską

- Policją /zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowanie wobec obcych psów/

- Misyjnym Programem Edukacyjnym „Dać Nadzieję” /wspieranie finansowe dzieci z Afryki/

Wspólpraca z innymi instytucjami

- ufać Bogu i wiedzieć, że jest Jego ukochanym dzieckiem oraz wartościowym człowiekiem

- kochać swoją rodzinę

- pielęgnować wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość

- mieć poczucie przynależności narodowej i regionalnej, znać i szanować swoją Ojczyznę, poznawać jej historię i tradycje

- dostrzegać piękno w otaczającym świecie i mieć poczucie odpowiedzialności za jego tworzenie - troszczyć się o swoje zdrowie

- mieć dobrze rozwinięte procesy poznawcze

- być samodzielny na miarę swojego wieku.

- kulturalnie zwracać się do innych, używać zwrotów grzecznościowych

- mieć poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności

- umieć odróżniać dobro od zła - być wrażliwy na potrzeby innych

- umieć przyjmować porażki

- starać się wchodzić w relacje i współdziałać z innymi dziećmi

- być gotowy do podjęcia nauki w szkole

Zarządzanie i prawo

Działalność przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących dokumentach: Statut przedszkola, Program wychowawczy, Rozporządzenie MEN z dnia 7.10.2009r.

Aktualności

Najnowsze informacje z życia przedszkola, aktualności, filmiki, wykłady oraz ciekawostki wychowawcze