co nowego w przedszkolu


Dni adaptacyjne

Dni adaptacyjne - czytaj więcej

rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku -  zobacz więcej

Mały książe

Prezentacja "Mały Książe" - czytaj więcej

Działania artystyczne

Podziękowania Przedszkolakom za udział we wspólnych artystycznych działaniach filmowych -
zobacz więcej

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli - czytaj więcej

Kształcenie

Drodzy Rodzice! W związku z informacjami przekazanymi przez władze państwowe,  informujemy, że od dnia 11 maja br. wznawiamy pracę Przedszkola, uwzględniając przy tym wytyczne podane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Czekamy na Was! Do zobaczenia! 

Ciekawostki wychowawcze

Kochani Rodzice! W "Ciekawostkach wychowawczych" pojawiły się nowe artykuły. Zapraszamy do lektury! - czytaj więcej

Kuratorium

Mazowiecka policja apeluje - czytaj więcej

Nowe obostrzenia i zasady - mazowiecka Policja apeluje - czytaj więcej

Kuratorium

Ogłoszenie Kuratorium Oświaty w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego - czytaj więcej

Kalendarium

Co nas czeka w marcu - czytaj więcej

co nowego w przedszkolu


Dni Adaptacyjne

Dni adaptacyjne - czytaj więcej

Rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku -  zobacz więcej

Mały Książe

Prezentacja "Mały Książe" - czytaj więcej

Działania filmowe

Podziękowania Przedszkolakom za udział we wspólnych artystycznych działaniach filmowych -  zobacz więcej

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli - czytaj więcej

Kształcenie

Drodzy Rodzice! W związku z informacjami przekazanymi przez władze państwowe,  informujemy, że od dnia 11 maja br. wznawiamy pracę Przedszkola, uwzględniając przy tym wytyczne podane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Czekamy na Was! Do zobaczenia! 

Ciekawostki wychowawcze

Kochani Rodzice! W "Ciekawostkach wychowawczych" pojawiły się nowe artykuły. Zapraszamy do lektury! - czytaj więcej

Kuratorium

Mazowiecka policja apeluje - czytaj więcej

Nowe obostrzenia i zasady - mazowiecka Policja apeluje - czytaj więcej

Kuratorium

Ogłoszenie Kuratorium Oświaty w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego - czytaj więcej

Kalendarium

Co nas czeka w marcu - czytaj więcej

Jak pracujemy

Koncepcja pracy Przedszkola
Sióstr Niepokalanek w Warszawie

 

„Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństwo,
żebyśmy tym sposobem podłożyły im przyszłość
zasobniejszą w siłę, odporną przeciwko wszelkim trudnościom
i bólom jakie w drodze ich życia nieuniknione będą”
 
                                                   / bł. Marcelina Darowska/

W punktach

Koncepcja pracy

Misja Przedszkola

„WYCHOWANIE TO DZIEŁO MIŁOŚCI”
/bł. Marcelina Darowska/

 

Misją przedszkola jest stworzenie środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie mogło rozwijać się wszechstronnie i harmonijnie /duchowo, emocjonalnie, intelektualnie i fizycznie/.

Wizja Przedszkola

1. Przedszkole jest placówką katolicką, która przyjmuje za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 
2. Oparte jest na systemie wychowawczym bł. Marceliny Darowskiej, który wyznaczają cztery zasady:
  1) „Bóg wszystkim, przez wszystko do Boga”
  2) „Bóg nas stworzył Polakami”
  3) „Wierność obowiązkom swoim”
  4) „Nauczyć dzieci myśleć”
 
3.  Za nadrzędne uznaje:
- uczenie dziecka odróżniania dobra od zła
- patrzenie na dziecko jako na odrębny, ważny podmiot wychowania, wymagający właściwego sobie postępowania czyli indywidualnego podejścia
- tworzenie klimatu rodzinnego, w którym dziecko będzie się czuć dobrze i bezpiecznie
- budowania atmosfery zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych
- szanowanie godności każdego człowieka
- wychowywanie do wartości i piękna stworzonego świata
- dostrzeganie konieczności współpracy rodziców z przedszkolem w procesie wychowania
- budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie kompetencji społecznych,
- rozwijanie u dzieci poczucie własnej wartości, wiarę we własne możliwości i szacunek dla innych
- wychowywanie mające na celu doprowadzanie dziecka do samowychowania
- przygotowanie Absolwenta, który będzie posiadał ukształtowany system wartości, odpowiedni do swojego rozwoju, a także będzie dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole

Nauczyciele posiadają

- wysokie kwalifikacja zawodowe
- świadomość koncepcji pracy przedszkola
- umiejętność dzielenia się ze sobą doświadczeniem zawodowym
- umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność
- poczucie odpowiedzialności za wychowanków
- umiejętność indywidualnego podejścia do dziecka

Prawa dziecka

Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:

- właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńczego, dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z: o zasadami pracy z małym dzieckiem o potrzebami i możliwościami rozwojowymi

- zabawy i działania w bezpiecznych warunkach

- wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności

- możliwości i potrzeby twórczej aktywności

- codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby

- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej

- szacunku, życzliwego, podmiotowego traktowania i rozwoju życia duchowego

- stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola

- zabawy, współdziałania z innymi

- wypoczynku, jeśli jest zmęczone

- poszanowania jego tożsamości, godności, akceptacji jego osoby

- nagradzania wysiłku i osiągnięć

- znajomości swoich praw i obowiązków.

Obowiązki dziecka

Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
 

- stosowania się do przyjętych umów, obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielem

- bezwzględnego poszanowania nietykalności i godności osobistej innych dzieci

- szanowania wszystkich pracowników przedszkola

- słuchania poleceń wychowawców.

Systemy jakimi kieruje się Przedszkole

1. System motywowania dzieci
- ukazywanie dziecku jego mocnych stron, stosowanie pochwał

- praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków

- pokazywanie, że dziecko potrafi więcej niż myśli

- dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć

- powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.

 

2. System nagradzania dzieci

- pochwała w obecności innych dzieci

- pochwała w obecności rodzica

- pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki

- uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć

- nagradzanie drobnym upominkiem.

 

3. System konsekwencji

- rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu

- omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka

- odsunięcie od zabawy.

 

4. System diagnozowania osiągnięć dzieci

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, dokumentowanie wyników obserwacji, /zeszyty obserwacji/

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

- badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywające się na podstawie:

* prezentacji dokonań dzieci (występów, wystaw),

* teczek prac, kart pracy i innych dokumentów,

* arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

* materiałów reportażowych (zdjęć, filmów itp.),

*  rozmów.

Baza Przedszkola

- dostęp do kaplicy

- strona internetowa przedszkola

- spacer wirtualny po przedszkolu

- przestrzenne sale z łazienkami, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki

- duży zestaw pomocy dydaktycznych

* dodatkowe sale przystosowane do zajęć dydaktycznych

* sala gimnastyczna wyposażona w drabinki i inny sprzęt do zajęć gimnastycznych

- pianino w trzech salach dodatkowych /muzycznej, słonecznej, gimnastycznej /

- biblioteka

- dwa place zabaw

- boisko do gry w piłkę nożną oraz innych zajęć ruchowych

- szatnia z wydzielonymi boksami dla poszczególnych grup

- winda

- własna kuchnia

- bliskość Lasu Kabackiego /ok. 300m/

Zajęcia dodatkowe

- dla trzylatków:

* gimnastyka korekcyjna

* rytmika

* zabawy z tańcem

* zajęcia umuzykalniające
 

- dla czterolatków /oprócz wyżej wymienionych/:

* impresje plastyczne

* język angielski


- dla pięciolatków i sześciolatków /oprócz w/w /

* piłka nożna dla chłopców

* taniec klasyczny dla dziewczynek


- inne:

* logopedia /dla potrzebujących/

* zajęcia z panią psycholog


Z wymienionych zajęć rodzice opłacają dodatkowo: piłkę nożną, balet, logopedię. Pozostałe są prowadzone w cenie opłat za przedszkole.


- inne propozycje dla dzieci:

* wycieczki edukacyjne

* zajęcia z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola /prowadzone m.in. przez rodziców, teatrzyki, zajęcia umuzykalniające, zajęcia religijne/

* występy przygotowywane przez dzieci z różnych okazji

* projekty przygotowywane przez poszczególne grupy

* bale jesienne i karnawałowe

* koncerty, teatrzyki, zajęcia bębniarskie

* „zielone przedszkola”

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

- o postępach edukacyjnych swoich dzieci rodzice dowiadują się poprzez indywidualne rozmowy podejmowane z inicjatywy nauczyciela lub rodzica

- opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka. którą nauczyciel może napisać na życzenie rodzica

- informację o stanie rozwoju dziecka- dwa razy w roku , po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej

- przy odbiorze dziecka z przedszkola /krótka, bieżąca informacja/ - zapraszanie rodziców na konkursy, występy okolicznościowe - wręczenie dyplomu osiągnięcia dziecka w przedszkolu i poza nim /konkursy, występy/

Formy współpracy z rodzicami

- zebrania z rodzicami

- udział we wspólnych Mszach Św., rekolekcjach

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci -

konsultacje indywidualne

- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac, biblioteczka pedagogiczno - psychologiczna)

- organizacja warsztatów, wykładów, spotkań formacyjnych

- przygotowywanie uroczystości, występów czy inscenizacji.

- włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych /przygotowywanie kiermaszów, Pikniku, przedstawienia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zapraszanie dzieci do zakładów pracy/

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola, włączanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywanie występów, strojów, obejmowanie funkcji liturgicznych w czasie Mszy Św.

- pomoc dla rodzin potrzebujących /zbiórki w czasie Wielkiego Postu, Adwentu/ - wystawianie różnych czasopism w holu przedszkola

- umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola.

Wspólpraca z innymi przedszkolami

- zapraszanie nauczycieli na szkolenia, warsztaty, wymiana doświadczeń

Wspólpraca z innymi instytucjami

Przedszkole współpracuje z:

- Urzędem Miasta /konkursy, zapraszanie przedstawicieli władz na różne uroczystości, Piknik Rodzinny/

- Strażą Pożarną /zajęcia/

- Biblioteką Miejską

- Policją /zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowanie wobec obcych psów/

- Misyjnym Programem Edukacyjnym „Dać Nadzieję” /wspieranie finansowe dzieci z Afryki/

Absolwent naszego Przedszkola powinien:

- ufać Bogu i wiedzieć, że jest Jego ukochanym dzieckiem oraz wartościowym człowiekiem

- kochać swoją rodzinę

- pielęgnować wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość

- mieć poczucie przynależności narodowej i regionalnej, znać i szanować swoją Ojczyznę, poznawać jej historię i tradycje

- dostrzegać piękno w otaczającym świecie i mieć poczucie odpowiedzialności za jego tworzenie - troszczyć się o swoje zdrowie

- mieć dobrze rozwinięte procesy poznawcze

- być samodzielny na miarę swojego wieku.

- kulturalnie zwracać się do innych, używać zwrotów grzecznościowych

- mieć poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności

- umieć odróżniać dobro od zła - być wrażliwy na potrzeby innych

- umieć przyjmować porażki

- starać się wchodzić w relacje i współdziałać z innymi dziećmi

- być gotowy do podjęcia nauki w szkole

Zarządzanie i prawo

Działalność przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących dokumentach: Statut przedszkola, Program wychowawczy, Rozporządzenie MEN z dnia 7.10.2009r.